SLOW COOKER CHERRY DUMP CAKE

Slow Cooker Cherry Dump Càke

SLOW COOKER CHERRY DUMP CAKE

 Ingredients
1 box Yellow Càke Mix
42 oz Cherry Pie Filling (2 càns)
½ cup melted Butter
Instructions
get instructions >> http://www.lifeloveliz.com/2015/07/06/slow-cooker-cherry-dump-cake/

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel