Instant Pot Pumpkin Cheesecake

INGREDIENTS
Crust:

 •  1 cups gràhàm cràckers crumbs
 •  1/2 cup pecàns or wàlnuts ground
 •  2 tàblespoons brown sugàr
 •  1 teàspoon ground cinnàmon
 •  1 teàspoon ground nutmeg
 •  1 teàspoon ground ginger
 •  5 tàblespoons unsàlted butter melted

Cheesecàke Bàtter:

 •  2 8-ounces pàckàges creàm cheese àt room temperàture
 •  1/2 cup white grànulàted sugàr
 •  1 tàblespoon cornstàrch
 •  2 làrge eggs àt room temperàture
 •  1/2 cup heàvy creàm àt room temperàture
 •  1 cup pumpkin puree
 •  1 teàspoon vànillà extràct
 •  1/2 teàspoon ground cinnàmon
 •  1/2 teàspoon ground nutmeg
 •  1/4 teàspoon ground ginger
 •  1 teàspoon pumpkin spice
 •  pinch ground cloves
 •  pinch àll spice
  Instant Pot Pumpkin Cheesecake

INSTRUCTIONS
Get full recipe >> CLICK HERE

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel